Zasiłek pogrzebowy część 1

Organizacja pogrzebu niewątpliwie wiąże się z wieloma wydatkami. Możliwe jest jednak uzyskanie zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź kto może się ubiegać o taki zasiłek oraz w jakiej wysokości.

cemetery-1341078_960_720

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Oznacza to, iż osobami uprawnionymi do uzyskania zasiłku pogrzebowego będą nie tylko krewni zmarłego, którzy pokryli koszty pogrzebu, ale także inne osoby, które zorganizowały pogrzeb pokrywając jego koszty – mogą to być znajomi czy nawet osoby organizujące pogrzeb samotnemu sąsiadowi.

Ponadto, zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.  

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione ażeby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Samo pokrycie kosztów pogrzebu nie jest jednak przesłanką wystarczającą do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Ażeby uzyskać omawiane świadczenie niezbędnym jest, aby został spełniony jeden z poniższych warunków:

  1. zmarły był ubezpieczony,
  2. zmarły pobierał emeryturę lub rentę,
  3. zmarły w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej uzyskania i pobierania,
  4. osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy jest osobą ubezpieczoną lub pobierającą emeryturę lub rentę i jednocześnie jest członkiem rodziny zmarłego,
  5. zmarły nie miał ubezpieczenia, jednak śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Członkami rodziny, o których mowa powyżej w pkt 4 są: małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Członkom rodziny zmarłego zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. Oznacza to, iż bez względu na to czy poniosłeś koszty pogrzebu w wysokości 2.000 zł czy 6.000 zł, jako członek rodziny zmarłego otrzymasz kwotę 4.000 zł tytułem zasiłku pogrzebowego.

Jeżeli natomiast koszty pogrzebu pokryła inna osoba aniżeli członek rodziny ubezpieczonego czy pobierającego emeryturę lub rentę albo pracodawca dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

Warto mieć na uwadze, iż w sytuacji jeżeli koszt pogrzebu organizowany  był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny ubezpieczonego czy osoby pobierającej emeryturę lub rentę poniósł również część kosztów pogrzebu, członkowi rodziny zmarłego przysługuje zasiłek w pełnej wysokości, tj. 4.000 zł.

Ponadto, jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub ww. podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli więc koszty pogrzebu wyniosły np. 10.000 zł (100 %), Ty pokryłeś koszty pogrzebu w wysokości 3.000 zł (30 %) a Twój brat 7.000 zł (70%) Tobie należy się zasiłek w wysokości 1.200 zł (30% z 4.000 zł), Twojemu bratu zaś w wysokości 2.800 zł (70% z 4.000 zł).

O tym gdzie, w jakim terminie złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, jakie dokumenty załączyć do wniosku oraz co zrobić jeżeli ZUS odmówił Ci wypłaty zasiłku dowiesz się w kolejnym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *